دوبیتی شمارهٔ ۶۵

جام و می را گرد و می‌گوئی رواست
ور یکی خوانی بخوان کان قول ماست
از حباب و موج و دریا آب جو
غیر آبی در نظر دیگر کجاست