دوبیتی شمارهٔ ۱۱۴

همه عالم ز حضرتش موجود
این چنین بوده است و خواهد بود
هر چه خواهی چو ما ازو می‌ خواه
تا بیابی ز حضرتش مقصود