دوبیتی شمارهٔ ۱۳۲

در جملهٔ مرتبه بر آید
در مرتبه ها همه نماید
وین طرفه که این همه مراتب
در وحدت او نمی‌ فزاید