دوبیتی شمارهٔ ۲۴۰

اسم اعظم او به ما آموخته
شمع ما از نور او افروخته
رو نموده در همه آئینه ها
چشم غیر از غیرتش بر دوخته