شمارهٔ ۳

از بعد علی است یازده فرزندش
بر جای رسول نعمت الله ولی است