شمارهٔ ۴

از تو فربهی طلب نکنیم
لاغری فربهی طلب نکنیم