شمارهٔ ۵

از حقیت سؤال نتوان کرد
حضرتش را خیال نتوان کرد