شمارهٔ ۸

از من و ما نماند یک سر مو
سر توحید گفتمت نیکو