شمارهٔ ۹

اسب من چون همی خورد گه کاه
بار من نیز میی کشد گه گاه