شمارهٔ ۱۰

اسم و ذات و صفت اگر دانی
گفتهٔ ما به ذوق می ‌خوانی