شمارهٔ ۱۱

اگر داری هوای شرب شربت
چارشنبه بخور از بین میره