شمارهٔ ۱۲

اگر در خلق حق را در نیابی
بیابی خانه اما در نیابی