شمارهٔ ۱۷

این حقیقت در همه ساری بود
با همه در غایت یاری بود