شمارهٔ ۱۹

این ریاضت چو بوتهٔ عشق گداز
زر قلب نیاز خوش بگداز