شمارهٔ ۲۰

این ساغر ما که عین آب است
جامی ز شراب و پر شراب است