شمارهٔ ۲۱

این صورت خوب و معنی روحانی
محبوب منش ساخته‌اند تا دانی