شمارهٔ ۲۲

این همه رنگهای پر نیرنگ
خم وحدت همه کند یکرنگ