شمارهٔ ۲۳

اینجا به صفت صفت به ما بنمودند
نه ذات به ذات این چنین فرمودند