شمارهٔ ۲۴

ای دل گرت آئینهٔ اخلاص جلی است
از بعد نبی امام میدان که علی است