شمارهٔ ۲۵

این خرقهٔ چار وصله بگذار
وان خلعت پادشاه بردار