شمارهٔ ۲۶

آفتاب آن و ماهتاب این است
ظاهر و باطنش به آئین است