شمارهٔ ۲۷

آفتاب خوشی است تابنده
نفس او مرده و دلش زنده