شمارهٔ ۲۹

آمده بود یار بازاری
رفت از این جا سزد که باز آری