شمارهٔ ۳۱

آن نور که بر هر دو جهان تابان است
در ماه شب چهارده روشن آن است