شمارهٔ ۳۲

آنها که نام خویش کریمی نهاده‌اند
چیزی که گفته‌اند همانا که داده‌اند