شمارهٔ ۳۳

آینه روشن است این تمثال
جسم و جانند عین مثل و مثال