شمارهٔ ۳۵

باز گردد به برزخ جامع
نیک دریاب این سخن سامع