شمارهٔ ۳۹

بر یمین و یسار و ارض و سما
جز خدا نیست یک زمان به خدا