شمارهٔ ۴۱

به شنبه روز خوش باشد همه کار
ولیکن صید کردن از همه به