شمارهٔ ۴۴

بندگی می کن که تا سلطان شوی
جان فدا می کن که تا جانان شوی