شمارهٔ ۴۶

بندهٔ مخلص است و دولتخواه
بندهٔ بندگان حضرت شاه