شمارهٔ ۴۸

ببین انوار و آن اسرار دریاب
مؤثر را در این آثار دریاب