شمارهٔ ۵۲

به قدر روزنه تابد به خانه نور قمر
اگر به مشرق و مغرب ضیاش نام بود