شمارهٔ ۵۳

به قدر هر که آورد ایمان
نخورد غم چو ما بود شادان