شمارهٔ ۵۹

بوالحسن عشق است وعقل آمد حسن
هر دو معنی گفتمت در یک سخن