شمارهٔ ۶۳

بی ‌رنگ به نیرنگ ترا رنگی داد
خوش باش که او داده خود نستاند