شمارهٔ ۶۵

بی واسطه این علم گر آموخته‌ای
گنجی ز معانی خوش اندوخته‌ای