شمارهٔ ۶۶

پادشاهی گر همی خواهی از او
بندگی کن بندگی کن بندگی