شمارهٔ ۶۸

پاک باش و پاک باز و پاک نوش
ساغر پاکی بگیر و پاک توش