شمارهٔ ۷۲

تا تو خود را تمام نشناسی
خواجه را از غلام نشناسی