شمارهٔ ۷۳

تا توانی دلی به دست آور
این چنین حاصلی به دست آور