شمارهٔ ۷۴

تافته خوش آفتابی بر همه
گر ببیند ور نبیند بر همه