شمارهٔ ۷۷

ترشروئی و دیگر تلخ گوئی
دلی سخت و کفی در بخل محکم