شمارهٔ ۷۸

تن فدا کن که در جهان سخن
جان شود زنده چون بمیرد تن