شمارهٔ ۷۹

جام بی می بگو چه باشد هیچ
رند بی وی بگو چه باشد هیچ