شمارهٔ ۸۳

جسم و جان است همچو آب و حباب
نظری کن به عین ما دریاب