شمارهٔ ۸۴

جسم و جان خوشی همی یابد
تا چنین آدمی بیاراید