شمارهٔ ۸۶

جوابی خوش چو آبی بشنو از ما
که دریابی طریق جمله اسما