شمارهٔ ۹۰

چون مجرد شد او و عریان شد
آفتاب خوشی بر او برتافت