شمارهٔ ۹۳

چیزی که مراد دل بر آن است
دلخواه من است و دلبر آن است